• Sosyal Hizmet Birimi
  • Amacı ve Hizmet Alanları
Sosyal_Hizmet

Sağlık Bakanlığı, günümüzün değişen ve gelişen koşullarına uygun olarak “hasta odaklı sağlık hizmeti” yaklaşımını benimsemiştir. Bu yaklaşım, tıbbi tedavi sürecine hasta ve yakınlarının da katılımını ve tıbbi tedaviyi olumsuz etkileyen her türlü sorunun hasta yararına çözümünü içermektedir.

Hastaneye başvuran hastaların farklı ekonomik, sosyal ve kültürel koşullarda yaşadıkları ve bu nedenle önemli sayıda hastanın (ülkemizin sosyo-ekonomik sorunları ve gelişmişlik düzeyi dikkate alındığında) tıbbi rahatsızlığın dışında psikolojik, sosyal ve ekonomik patolojilerle karşı karşıya oldukları sıklıkla gözlenmektedir. Tıbbi tedavi öncesi veya esnasında ortaya çıkan psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümlenmesi, tıbbi tedavinin etkinliğine ve dolayısıyla hastanın esenliğine önemli katkı yapmaktadır. Hastanın esenliği ve tıbbi tedavi dışındaki sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan Sosyal Hizmet Biriminde hizmetler, Sosyal Hizmet Uzmanlarının sorumluluğunda, Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ne ve Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi’ne uygun olarak yürütülmektedir.

Sosyal Hizmet Birimi tarafından hasta ve yakınlarına sunulan hizmetler özetle şunlardır:

Hastaneye başvuran hastanın ;

Yanında kimsesinin olmadığı ve yakınlarına ulaşılamadığı,

Sağlıksız ve güvenliksiz koşullarda barındığı veya Hiç barınacak yeri ve bakacak kimsesi olmadığı,Bir sosyal hizmet kurumunda barınmak istediği,

Fiziksel ve cinsel istismara uğradığı,(kadın ve çocuklar),

Tıbbi tedavisi sonlandığı halde gidecek yeri ve kimsesi bulunmadığı gerekçesiyle taburcu edilemediği veya • Taburcu edildiği halde, tıbbi, ekonomik ve sosyal nedenlerle evine gidemediği,

Sosyal güvencesi ve ödeme gücü olmadığı için tedavisinin aksadığı veya • Yoksulluk nedeniyle tıbbi malzeme bedellerini karşılayamadığı,

İntihar eyleminde bulunmuş olup (özellikle ergen ve kadınlar) aile ve sosyal çevresiyle ilişkilerinin değerlendirilmesi gerektiği,

Kaza vb. travma sonrası hasta ve yakınlarının sosyal yardım alması gerektiği,

Hastalığına bağlı olarak sosyal rol ve işlevselliğinin olumsuz etkilendiği ve sosyal çevresiyle ilişkilerinin bozulduğu,

Yabancı uyruklu olup, hastane masraflarını ve tıbbi malzeme bedellerini karşılayamadığı düşünülen durumlarda sosyal hizmet biriminden “Sosyal Konsültasyon” istenebilir. Buna istinaden sosyal hizmet uzmanı gerekli mesleki müdahaleyi yapar.

Sosyal Hizmet Uzmanı

Sosyal Hizmet Uzmanı; üniversitelerin sağlık bilimleri fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, fen-edebiyat fakültesi veya sağlık yüksekokullarının sosyal hizmet bölümleri lisans programı mezunu; birey, aile, grup ve toplumun sorun çözme ve başetme kapasitelerini geliştirerek psiko-sosyal işlevselliğin kazanılması, korunması geliştirilmesi ve iyileştirilmesi; sosyal kalkınma ve değişimin desteklenmesi; sosyal politika ve programların insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla planlanması ve uygulanmasının sağlanması yönünde insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak mesleğe özgü yöntem ve tekniklerle sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştiren meslek mensubudur.

Sosyal Hizmet

Sosyal hizmet; kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür.

Sosyal Hizmetin Amacı;

İnsanların problem çözme, baş etme ve gelişimsel kapasitelerini artırmak.

İnsanlar ile onlara kaynak, hizmet ve fırsat sağlayan sistemleri arasında bağlantı kurmak.

İnsanlara hizmet veren sistemlerin uygulamalarını geliştirmek.

İnsanların iyilik halini geliştirmek ve yoksulluk, eşitsizlik gibi sosyal adaletsizlik biçimlerini azaltmak.

Savunuculuk ve sosyo-politik eylemler yoluyla, sosyal ve ekonomik adaleti sağlayan politika, hizmet ve kaynakların devamını sağlamak.

Sosyal Hizmetin Temel Alanları;

Aile , Çocuk ve okul sosyal hizmeti , Gençlik , Özürlülük , Yoksulluk ve sosyal yardım , Göç ve kentleşme , Yaşlılık , Suçluluk , Tıbbi sosyal hizmet

© 2016 Tüm Hakları Saklıdır.
T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Telefon: 0312 291 25 25 | Web : www.ataturkhastanesi.gov.tr
Bilgi İşlem Teknik Donanım Birimi Tarafından Hazırlanmıştır.